میلگرد به دلیل مقاومت کششی بالایی که دارد از پر کاربردترین آهن آلات ساختمان است.

روش تولید انواع میلگرد

  • گرم نورد شده
  • سرد اصلاح شده

 انواع میلگرد

  • استاندار  S ۲۲۰ AI
  • استاندارد S ۳۰۰ AII
  • استاندارد S ۴۰۰ AIII
  • استاندارد S ۵۰۰ AIV

نحوه تشخیص میلگرد A3 از A2 :

  • میلگرد A3 جنسی ترد و شکننده تر دارد اما میلگرد A2 انعطاف پذیر بیشتری دارد..
  • اگر آج میلگرد فنری شکل باشد  استاندارد میلگرد A2 است.
  • در استاندارد  میلگرد  A3 آج به صورت ضربدری است در حالی که در A2 به صورت منفرد است.
  • در استاندارد میلگرد A2 آج بص