میلگرد به دلیل مقاومت کششی بالایی که دارد از پر کاربردترین آهن آلات ساختمان است.

روش تولید انواع میلگرد

 • گرم نورد شده
 • سرد اصلاح شده

 انواع میلگرد

 • استاندار  S ۲۲۰ AI
 • استاندارد S ۳۰۰ AII
 • استاندارد S ۴۰۰ AIII
 • استاندارد S ۵۰۰ AIV

نحوه تشخیص میلگرد A3 از A2 :

 • میلگرد A3 جنسی ترد و شکننده تر دارد اما میلگرد A2 انعطاف پذیر بیشتری دارد..
 • اگر آج میلگرد فنری شکل باشد  استاندارد میلگرد A2 است.
 • در استاندارد  میلگرد  A3 آج به صورت ضربدری است در حالی که در A2 به صورت منفرد است.
 • در استاندارد میلگرد A2 آج بصورت موازی است اما در میلگرد  A3 آج  بصورت هفت و هشت است.
 • بر اساس استاندارد های موجود آج این دسته میلگرد ها با هم متفاوت است اما گاهی بدلیل سوء استفاده تولید کننده، میلگرد هایی در بازار عرضه می شود که دارای آج استاندارد A3 است ولی مقاومت فیزیکی و شیمیایی آن با میلگرد A2 سازگار است.
 • درکل براساس آئین نامه باید با انجام آزمایشات استاندارد میلگرد را تعیین کرد.

شکل ظاهری انواع میلگرد

 • میله گرد ساده(میلگرد س ۲۴۰ )
 • میله گرد آجدار مارپیچ (میلگرد آج ۳۴۰ و میلگرد A2‌)
 • میله گرد آجدار جناقی (میلگردآج ۴۰۰ و میلگرد A3‌)
 • میله گرد آجدار مرکب(میلگرد آج ۵۰۰ )

دستگاه های مربوط به کشش میلگرد

دسته بندی جوش پذیری میلگرد

جوش پذیر : به روش های معمول قابل جوشکاری است.

جوش پذیر مشروط: در شرایطی تعیین شده با تجهیزات و روش خاص جوشکاری تصیه شده است.

جوش ناپذیر: به هیچ عنوان جوشکاری توصیه نمی شود.

آزمایش کشش میلگرد

آزمایش کشش (Tensile test) را می توان از مهمترین آزمون های مواد فلزی دانست. ماشین تست کشش در نوع های مختلفی عرضه وجود دارد. بعضی از ماشین ها فقط برای انجام تست کشش ساخته شده اند، در حالی که دیگر انواع چند کاربرد دارند و برای تست کشش،فشار تک محوری و  خمش سه نقطه ایطراحی وساخته شده اند.

تصویر زیر نمودار تقریبی تست کشش میلگرد با درصد کربن مختلف را نشان می دهد.

آزمایش میلگرد | بورس آهن

کشش میلگرد : فولاد به عنوان یکی از مهمترین مصالح ساختمانی است و نقش غیر قابل انکاری در مقاوم سازی ساختمان دارد. نحوه اتصال در این سازه های فولادی  از نوع جوشی، پرچی و یا پیچ است و با توجه به نوع اتصالات قطعات طراحی شده و کنترل های مربوطه انتخاب می شود.

کارخانه های تولید میلگرد و آهن آلات برای تعیین استاندارد فولاد و حد گسیختگی کششی آن، آزمایشی را بر روی آن انجام می دهند که دقیق ترین روش، انجام آزمایش کشش است و با این روش به استاندارد کششی فولاد را تایید میکنند. انواع آهن آلات ساختمان مانند ورق، تسمه، کابل و میلگرد را می توان با نوع آزمایش کشش آزمود.

دستگاه های مربوط به آزمون کشش میلگرد : ماشین آزمایش کشش، دستگاه ثبات، دستگاه نیروسنج

تست کشش میلگرد

روش انجام آزمایش کشش میلگرد

آزمایش کشش میلگرد به چند شکل انجام می شود و نتایج آنها ( وضع ظاهری نمونه، گام مارپیچ، شکل، طول، وزن، سطح مقطع، قطررسمی، حد ارتجاعی، تاب کششی و ازدیاد طول نسبی که روی ۲۰ سانتیمتر از نمونه است باید در جدولی یادداشت شود.

مراحل انجام آزمایش کشش میلگرد

طولی مساوی ۲۰ سانتی متر را اندازه گیری میکینم و بوسیله سنبه نشان با ضربه چکش و روی نمونه مشخص می کنیم و باید سعی شود این طول تقریباً در وسط نمونه باشد.

سپس نمونه را بین فکین ماشین قرار میدهیم و یک دوربین را که فاصله فک آن ۵ سانتیمتر است روی میله نصب می کنیم و صفحه آن را بر خط سیاه نشانه منطبق می نمایم سپس بوسیله فلکه دستی اعمال نیروی کششی را بر نمونه شروع می کنیم .

برای نمونه میلگرد فولاد نرم بازای هر ۲۵۰ کیلوگرم افزایش نیرو و برای نمونه میلگرد فولاد نیم سخت و سخت ( طبیعی یا اصلاح شده ) به ازای هر ۵۰۰ کیلوگرم افزایش نیرو بر نمونه تعداد درجاتی را که صفر دوربین از خط نشانه سیاه رنگ پایین آمده است یادداشت می کنیم . هر درجه دوربین ۱٫۲ میلی متر افزایش طول قطعه ای به طول اولیه ۵ سانتیمتر( مساوی فاصله بین دو فک اکستانسیومتر ) را نشان می دهد.

بنابراین می توان افزایش طول نسبی نمونه ۵ سانتیمتری را مازاد افزایش نیرو بدست آورد. بارگذاری را ادامه می دهیم تا زمانیکه ناظر افزایش سریع درجات دوربین را مشاهده کند. درست در آن لحظه نیروی وارده حد ارتجاعی را نشان می دهد زیرا در حد ارتجاعی بدون افزایش نیرو ازدیاد تغییر شکل خواهیم داشت.

ادامه آزمایش: دوربین اکستانسیومتر را از روی نمونه باز کرده و اعمال نیروی کششی را با کمک الکترو موتور ادامه می دهیم تا میله گسیخته شود. مقدار نیرو در این لحظه تاب گسیختگی را نشان می دهد.

نمونه برداری میلگرد

از میلگرد برای چهار هدف نموه برداری میشود که در زیر نام برده ایم

 • نمونه برداری جهت بازرسی ظاهری
 • نمونه برداری جهت آزمون های ابعاد و وزن
 • نمونه برداری جهت آزمون های مکانیکی
 • نمونه برداری جهت آزمون ترکیب شیمیایی

اشتراک گذاری