میلگرد به دلیل مقاومت کششی بالایی که دارد از پر کاربردترین آهن آلات ساختمان است.

روش تولید انواع میلگرد

 • گرم نورد شده
 • سرد اصلاح شده

 انواع میلگرد

 • استاندار  S ۲۲۰ AI
 • استاندارد S ۳۰۰ AII
 • استاندارد S ۴۰۰ AIII
 • استاندارد S ۵۰۰ AIV

نحوه تشخیص میلگرد A3 از A2 :

 • میلگرد A3 جنسی ترد و شکننده تر دارد اما میلگرد A2 انعطاف پذیر بیشتری دارد..
 • اگر آج میلگرد فنری شکل باشد  استاندارد میلگرد A2 است.
 • در استاندارد  میلگرد  A3 آج به صورت ضربدری است در حالی که در A2 به صورت منفرد است.
 • در استاندارد میلگرد A2 آج بصورت موازی است اما در میلگرد  A3 آج  بصورت هفت و هشت است.
 • بر اساس استاندارد های موجود آج این دسته میلگرد ها با هم متفاوت است اما گاهی بدلیل سوء استفاده تولید کننده، میلگرد هایی در بازار عرضه می شود که دارای آج استاندارد A3 است ولی مقاومت فیزیکی و شیمیایی آن با میلگرد A2 سازگار است.
 • درکل براساس آئین نامه باید با انجام آزمایشات استاندارد میلگرد را تعیین کرد.

شکل ظاهری انواع میلگرد

 • میله گرد ساده(میلگرد س ۲۴۰ )
 • میله گرد آجدار مارپیچ (میلگرد آج ۳۴۰ و میلگرد A2‌)
 • میله گرد آجدار جناقی (میلگردآج ۴۰۰ و میلگرد A3‌)
 • میله گرد آجدار مرکب(میلگرد آج ۵۰۰ )

دستگاه های مربوط به کشش میلگرد

دسته بندی جوش پذیری میلگرد

جوش پذیر : به روش های معمول قابل جوشکاری است.

جوش پذیر مشروط: در شرایطی تعیین شده با تجهیزات و روش خاص جوشکاری تصیه شده است.

جوش ناپذیر: به هیچ عنوان جوشکاری توصیه نمی شود.

آزمایش کشش میلگرد

آزمایش کشش (Tensile test) را می توان از مهمترین آزمون های مواد فلزی دانست. ماشین تست کشش در نوع های مختلفی عرضه وجود دارد. بعضی از ماشین ها فقط برای انجام تست کشش ساخته شده اند، در حالی که دیگر انواع چند کاربرد دارند و برای تست کشش،فشار تک محوری و  خمش سه نقطه ایطراحی وساخته شده اند.

تصویر زیر نمودار تقریبی تست کشش میلگرد با درصد کربن مختلف را نشان می دهد.

آزمایش میلگرد | بورس آهن