در حال حاضر ساخت و سفارش خاموت و آرموتور میلگرد بصورت سفارشی در وب سایت ما بسیار ساده شده است.

گسترش گزینه های برای آرموتور بندی میلگرد.

برای سهولت بیشتر سفارش خاموت سفارشی ، ما انتخاب خاموت را گسترش داده ایم. این امر حتی در هنگام سفارش آرموتور های میلگرد به شما امکان بیشتری می دهد.

انتخاب قفس های تقویت کننده براکت

بسط میله های تقویت کننده را شکل می دهد.
ما اشکال جدیدی را برای تقویت میله ها اضافه کرده ایم. این به شما این امکان را می دهد که حتی میله های تقویت کننده سفارشی شده را به سرعت و به راحتی سفارش دهید.

اشکال میلگرد سفارشی

نقاشی های جدید در آرموتور
علاوه بر انتخاب هایی که گسترش یافته است ، نقاشی های جدیدی نیز در آرموتور داریم. ما از نقاشی های دو بعدی به نقاشی های سه بعدی تبدیل شدیم.

ترسیم تقویت سه بعدی