برای شناخت انواع خاموت و ویژگی های آن لازم است در ابتدا تعریف کلی و معنای آن را توضیح دهیم. خاموت را می توان چارچوب هایی که از مفتول فولادی با مقاومت بالا ساخته می شود تعریف کرد.

به عبا