محاسبه‌ وزن آهن آلات

تيرآهن هاي توليدي فروشگاه اینترنتی بورس آهن با علامت مشخصه I-2 بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 1791 و مطابق IPE استاندارد1025/5 DIN ، داراي مشخصات زير مي باشند:

سایز تیرآهنارتفاععرض بالضخامت جانضخامت بالوزن شاخه 1 متر (kg)وزن شاخه 12 متر (kg)
IPE12 120644/46/310/4124/8
IPE14140734/76/912/9154/8
IPE16160825/07/415/8189/6
IPE18180915/38/018/8225/6
IPE202001005/6