راهنمای خرید از بورس آهن:

برای خرید از بورس آهن مراحل زیرا دنبال کنید:

نمایش مراحل

مرحله اول

تماس با کارشناسان فروش و ارسال درخواست و دادن اطلاعات مربوط به بار درخواستی مانند سایز ،محل تخلیه بار و دادن اطلاعت تماس

مرحله بعد

مرحله دوم

دریافت پیش فاکتور در اسرع وقت

مرحله بعد

مرحله سوم

ارسال تائیدیه پیش فاکتور به همراه آدرس (در صورتی که بارگیری از کارخانه است و یا از بنگاه بارگیری می شود و آن را به کارشناس مربوطه سپرده اید)

مرحله بعد