فولاد ضد زنگ در علم متالورژی، با نام استیل نیز شناخته می شود، این نوع فولاد خانواده بزرگی از انواع فولاد با خاصیت های مکانیکی متفاوت را شامل می شود که نقطه اشتراک آنها وجود حداقل 11% کروم در ترکیب آنها  آست.

در واقع این عنصر مهم ترین عنصر آلیاژی و به نوعی همه کاره درفولاد ضد زنگ است. وجود این عنصر برای جلوگیری از وقوع واکنش بین آهن و اکسیژن حیاتی است.

بجز کروم، در گرید های مختلف فولاد ضد زنگ ( استیل ) عناصری مانند

 • کربن
 • مولیبدن
 • نیتروژن
 • آلومینیوم
 • سیلیسیوم
 • فسفر
 • گوگرد
 • مس
 • نیکل
 • سلنیوم
 • نیوبیوم

نیز وجود دارد. این عناصر با توجه به خاصیت های مکانیکی مورد نیاز محصو