از مشکلات مهندسان در زمان ساخت سقف های تیرچه بلوک، پیش گیری از ترک خوردگی است. بعد از عملیات بتن ریزی سقف برای جلوگیری از ترک خوردن بتن، از میلگرد حرارتی استفاده می شود. بر این اساس می توان وظیفه اصلی این نوع میلگرد را پیشگیری از تنش های ناشی از جمع شدگی و حرارت در بتن دانست و به همین خاطر هم میلگرد حرارتی نامیده می شوند.

میلگرد حرارتی از انبساط و انقباض بتن و ایجاد ترک جلوگیری می کند و باعث کاهش عرض ترک ها می شود. در مورد استفاده از میلگرد حرارتی دیدگاه هایو نظرات متفاوتی وجود دارد که در این مقاله  با دقت بررسی خواهیم کرد.