نحوه محاسبه وزن میلگرد

با استفاده از فرمول زیر به راحتی میتوان وزن میلگرد با قطر مختلف و طول متفاوت را محاسبه کرد.

وزن هر شاخه میلگرد 12 متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه شده است.

سایز میلگرد (mm)وزن شاخه 12 متری میلگرد (Kg)
85
108
1211
1415
1619
1824
2030
2236
2547
2858
3276
3696

مقایسه جدول وزن میلگرد کارخانجات

وزن هر شاخه میلگرد (kg)8 10121416182022252832
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان4/747/39210/65614/5218/962429/6435/7646/257/9675/72
وزن میلگرد کویر کاشان7/51114/819/224/6303646/458/576
وزن میلگرد اهواز4/510/515202530
وزن میلگرد نیشابور14/2
14/6
18/8
19/2
24
24/4
29
29/4
36
36/4
46/8
47/2
57/8
58/5
وزن میلگرد سیرجان10
10/5
13
13/4
17/522/5
وزن میلگرد ظفر بناب4/26/210/213/617/322/12835/545/9
وزن میلگرد حسن رود4/76/91013/71822/929/6
وزن میلگرد امیرکبیر خزر10/7
11/1
13/7
14/2
18
18/5
2428
29
وزن میلگرد آریان فولاد710141823
وزن میلگرد شاهرود18
19/5
24
25
29/5
31
وزن میلگرد شمس تهران9/5
10
وزن میلگرد کرمان19
وزن میلگرد الیگودرزکلاف
500کیلویی
کلاف
500کیلویی
کلاف
500کیلویی
وزن میلگرد شیرازکلاف
320کیلویی
کلاف
320کیلویی
کلاف
320کیلویی
کلاف
320کیلویی