بله . با توجه به انعطاف سفارش در بورس آهن سفارشات شما امکان پذیر است .