در بورس آهن به صورت عمده و خرده میتوانید سفارش میلگرد داشته باشید