بله ، امکانات متفاوتی از جمله برشکاری ، گالوانیزه کردن و … برای ورق های خریداری شده امکان پذیر است .