قبل از پرداخت فاکتور باید قیمت پروفیل تلفنی تایید شود.