بعد از انتخاب تیر آهن مورد نظر و تایید پیش فاکتور کارشناسان ما جهت ترخیص و ارسال بار با شما تماس خواهند گرفت