انواع میلگرد آجدار

  • میلگرد نیمه سخت با آج ساده استاندارد A2

میلگرد آجدار استاندارد A2 با تنش جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد بعنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته می شود.

شکل آج آن بصورت عمدتا آج فنری شکل است. این میلگرد برای عملیات ساختمانی و خصوصا خاموت زنی مناسب بوده و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن در صورت اجبار میسر بوده که البته توصیه نمی شود.

  • میلگرد سخت با آج پیچیده استاندارد A3

میلگرد آجدار استاندارد A3 با تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۴ درصد بعنوان میلگرد خشک (ترد) مناسب برای عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی بوده و بصورت آجدار و عمدتا آج جناقی تولید می شود.

برای آهنگری و تغییر شکلهای فراوان با زوایای تند مناسب نبوده و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نمی باشد..

  • میلگرد سخت با آج پیچیده استاندارد A4

دارای آج دوکی شکل مطابق استاندارد شماره 3132 سازمان ملی استاندارد ایران با آج 520 و 500 از نوع آجدار مرکب باید باشد.

بدین ترتیب که آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مـارپیچ بـه شـکل هفت – هشت و با زاویه 35درجه تا و شامل 75 درجه  باشد.

حداقل مقاومت کششی 520 مگاپاسکال و شکل پذیری حداقل 18% را برای این گرید از محصولات است.

جهت دریافت قیمت میلگرد آجدار و قیمت میلگرد به صفحات مربوطه مراجعه کنید.

نمایش بیشتر