انواع پروفیل مقاطع باز با ابعاد و ضخامت متفاوت تولید می شود از انواع آن میتوان به مقاطع های Z , U, Hat , I را نام برد.

نمایش بیشتر