خلاصه وضعیت جزییات محصول:

میلگرد های ساده بیش تر کاربرد صنعتی داشته و بعضا درساخت خاموت و کارهای ساختمانی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.