پروفیل 4*100*100 نورد لوله یاران

خلاصه وضعیت جزییات محصول:

میلی متر
ساختمانی
6 متری