گسترش دامنه جدا کننده های بتنی

آیا پوشش زیادی برای ریختن بتن تجویز شده است؟ جداکننده های بتنی هم اکنون با پوشش 60 و 70 میلی متری در دسترس هستند. با جدا کننده های بتنی با سیم ، پوشش 60 میلی متر برای هر دو تقویت جانبی و پایین امکان پذیر است. پوشش عوامل پوشش بتنی مورد نیاز به عوامل مختلفی بستگی دارد: محیطی که بتن در معرض آن قرار دارد (رطوبت ، گرما ، سرما ، محیط شور ، مواد شیمیایی) چگالی بتن الزامات ایمنی آتش اندازه نیروهای (کششی) که باید در فولاد تقویت کننده پخش یا جذب شوند طول عمر مورد نیاز نمونه هایی از