فنداسیون خانه ، به چه چیزی نیاز دارد؟

اگر می خواهید خانه فعلی خود را گسترش دهید ، و کار، نیمه کاره است. بنابراین ، از وجود فنداسیون مناسب اطمینان حاصل کنید. در وهله اول توصیه می شود که قدرت ضمیمه مورد نظر به یک خانه توسط سازنده محاسبه شود. با این محاسبه و رسم ، که شامل تقویت است ، می توانید شروع کنید. قالب بندی برای فنداسیون پس از حفاری لازم و شستشوی احتمالی شمع ، که نتیجه گزارش ساخت است ، می توان با قالب شروع کرد. قالب EPS اغلب برای ضمیمه خانه انتخاب می شود. حمل و نقل این نوع قالب آسان است و نصب