ناودانی فولاد ناب تبریز

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

8

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

2

10

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

64

3

10

سنگین

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

4

12

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

68

5

12

سنگین

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

6

14

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

6

7

14

سنگین

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

8

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

75

9

16

سنگین

12 متری

کارخانه

کیلوگرم