ناودانی صنایع فولاد کوهپایه


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

5

سبک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

2

5

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

3

6

سبک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

4

6

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم