ناودانی صبا فولاد منظومه


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

6

سبک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

28

2

6

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

30

3

8

سبک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

41