ناودانی فولاد البرز ایرانیان فایکو

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

14

سبک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

145

2

14

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

190

3

16

سبک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

165

4

16

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

220

5

18

سبک

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

6

18

سنگین

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

7

20

سبک

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

8

20

سنگین

12 متری

کارخانه

کیلوگرم