ناودانی شرکت پروفیل صنعت ماهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

8

فابریک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

36_37

2

10

فابریک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

46_47

3

12

فابریک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

59_60

4

14

فابریک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

5

16

فابریک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

85_86