ناودانی مجتمع فولاد البرز غرب


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

8

فابریک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

2

8

فابریک

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

3

10

فابریک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

4

10

فابریک

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

5

12

فابریک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

6

12

فابریک

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

7

14

فابریک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

8

14

فابریک

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

9

16

فابریک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

10

16

فابریک

12 متری

کارخانه

کیلوگرم