نبشی ذوب آهن اصفهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

6

60*60

6 متری

کارخانه

2

8

80*80

12 متری

کارخانه

3

10

100*100

کارخانه

کیلوگرم