نبشی صنایع فولاد کوهپایه


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

20*20

6 متری

کارخانه

2

3

20*20

6 متری

کارخانه

3

2

25*25

6 متری

کارخانه

4

3

25*25

6 متری

کارخانه

5

3

30*30

6 متری

کارخانه

6

2

30*30

6 متری

کارخانه

7

3

40*40

6 متری

کارخانه

8

4

40*40

6 متری

کارخانه

9

2

40*40

6 متری

کارخانه

10

4

50*50

6 متری

کارخانه

11

5

50*50

6 متری

کارخانه