نبشی نورد فولاد تهران


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

نورد فولاد تهران

4

40*40

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

2

نورد فولاد تهران

5

50*50

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

3

نورد فولاد تهران

4

70*70

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

4

نورد فولاد تهران

5

70*70

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

5

نورد فولاد تهران

6

70*70

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

6

نورد فولاد تهران

7

70*70

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

7

نورد فولاد تهران

8

80*80

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

8

نورد فولاد تهران

7

80*80

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

9

نورد فولاد تهران

8

100*100

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

10

نورد فولاد تهران

10

100*100

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم