تیر آهن فایکو

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

فولاد البرز ایرانیان فایکو

14

IPE

12 متری

کارخانه

شاخه

131

2

فولاد البرز ایرانیان فایکو

14

IPE

12 متری

کارخانه

شاخه

150