پروفیل صنعتی پروفیل آسیا


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

40*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

2

2

80*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

3

2.5

90*90

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

42

4

3

90*90

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

51