نبشی فولاد شاهین بناب


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

فولاد شاهین بناب

4

40*40

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

2

فولاد شاهین بناب

3

40*40

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

3

فولاد شاهین بناب

3

50*50

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

4

فولاد شاهین بناب

4

50*50

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

5

فولاد شاهین بناب

5

50*50

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

6

فولاد شاهین بناب

4

50*50

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

7

فولاد شاهین بناب

5

60*60

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

8

فولاد شاهین بناب

6

60*60

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم