نبشی گروه صنعتی شکفته


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

گروه صنعتی شکفته

2.5

30*30

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

7.5

2

گروه صنعتی شکفته

4

40*40

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

3

گروه صنعتی شکفته

3

40*40

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

12

4

گروه صنعتی شکفته

5

50*50

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

5

گروه صنعتی شکفته

4

50*50

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

19

6

گروه صنعتی شکفته

5

60*60

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

27

7

گروه صنعتی شکفته

6

60*60

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

8

گروه صنعتی شکفته

7

80*80

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

52

9

گروه صنعتی شکفته

8

80*80

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

10

گروه صنعتی شکفته

8

100*100

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

87