نبشی مجتمع فولاد البرز غرب


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

مجتمع فولاد البرز غرب

8

80*80

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

2

مجتمع فولاد البرز غرب

10

100*100

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

3

مجتمع فولاد البرز غرب

10

100*100

___

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

4

مجتمع فولاد البرز غرب

12

120*120

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

5

مجتمع فولاد البرز غرب

12

120*120

___

12 متری

کارخانه

کیلوگرم