نبشی فولاد جاوید بناب


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

شرکت فولاد جاوید بناب

3

40*40

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

2

شرکت فولاد جاوید بناب

4

40*40

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

3

شرکت فولاد جاوید بناب

3

50*50

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

4

شرکت فولاد جاوید بناب

4

50*50

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

5

شرکت فولاد جاوید بناب

5

50*50

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

6

شرکت فولاد جاوید بناب

3

60*60

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

7

شرکت فولاد جاوید بناب

4

60*60

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

8

شرکت فولاد جاوید بناب

5

60*60

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

9

شرکت فولاد جاوید بناب

6

60*60

___

6 متری

کارخانه

کیلوگرم