پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

فابریک

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل درب و پنجره

ST37

2

2

فابریک

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل درب و پنجره

ST37

3

2

فابریک

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل درب و پنجره

ST37

4

2

فابریک

ساختمانی

6 متری

پروفیل درب و پنجره

کیلو گرم

کارخانه

ST37