پروفیل درب و پنجره فولاد علویجه


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

فابریک

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل درب و پنجره

ST37

2

2

فابریک

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل درب و پنجره

ST37

3

2

فابریک

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل درب و پنجره

ST37

4

تعاونی فولاد علویجه

2

فابریک

ساختمانی

6.6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل مقاطع باز

ST37