پروفیل صنعتی فولاد هیربد زرندیه


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

30*30

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

2

2

40*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

3

فولاد هیربد زرندیه

2

80*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37