پروفیل صنعتی شرکت پروفیل فولادی اصفهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2.5

40*40

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

2

2

50*30

سبک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

3

2.5

50*30

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

4

2

60*30

سبک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

5

2.5

90*90

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

6

3

80*40

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

7

3

90*90

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

8

پروفیل فولادی اصفهان

2.5

100*40

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

9

3

100*40

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

10

3

100*50

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

11

4

100*100

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

12