پروفیل صنعتی شرکت ساخته های فلزی اصفهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2.5

20*20

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

2

2.5

30*30

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

3

2

80*40

سبک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

4

2.5

80*40

سنگین

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12