پروفیل صنعتی گروه صنعتی تهران شرق

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

1.5

20*20

سبک

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

2

2

40*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

3

2.5

60*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

4

3

90*90

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

5

4

100*100

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37