پروفیل صنعتی لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

2

20*20

ساختمانی

ساختمانی

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

2

لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

2

30*30

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

3

لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

2

40*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37