پروفیل صنعتی شرکت پروفیل پایا اصفهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

20*20

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

2

2.5

40*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37