پروفیل صنعتی شرکت نوین پارسیان جنوب

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

نوین پارسیان جنوب

2

20*20

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

2

نوین پارسیان جنوب

2

40*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37

3

نوین پارسیان جنوب

2

80*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST37