لوله آبرسانی شرکت کارخانجات نورد و لوله یاران


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

نورد و لوله یاران

2

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله آبرسانی

ST12

2

نورد و لوله یاران

2

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله آبرسانی

ST12

3

نورد و لوله یاران

2.5

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله آبرسانی

ST12

4

نورد و لوله یاران

2.5

60.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله آبرسانی

ST12

5

نورد و لوله یاران

3

88.9

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله آبرسانی

ST12

6

نورد و لوله یاران

3

114.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله آبرسانی

ST12