لوله گاز رسانی گروه صنعتی سپاهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

گروه صنعتی سپاهان

2.5

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

7.5

2

گروه صنعتی سپاهان

2.8

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

Gr_BPSL2

3

گروه صنعتی سپاهان

2.5

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

9.5

4

گروه صنعتی سپاهان

2.8

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

Gr_BPSL2

5

گروه صنعتی سپاهان

3

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

14

6

گروه صنعتی سپاهان

3.4

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

Gr_BPSL2

7

گروه صنعتی سپاهان

3

42.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

18

8

گروه صنعتی سپاهان

3.4

42.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

Gr_BPSL2

9

گروه صنعتی سپاهان

3.4

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

Gr_BPSL2

10

گروه صنعتی سپاهان

3.5

60.3

درز مستقیم

6 متری