لوله گاز رسانی شرکت لوله و پروفیل سپنتا


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

لوله وپروفیل سپنتا

2.5

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

2

لوله و پروفیل سپنتا

2.8

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

Gr_BPSL2

3

لوله و پروفیل سپنتا

2.5

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

4

لوله و پروفیل سپنتا

2.8

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

Gr_BPSL2

5

لوله و پروفیل سپنتا

3

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

6

لوله و پروفیل سپنتا

3.4

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

7

لوله و پروفیل سپنتا

3

42.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

8

لوله و پروفیل سپنتا

3.4

42.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

Gr_BPSL2

9

لوله و پروفیل سپنتا

3

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

10

لوله و پروفیل سپنتا

3.4

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم