لوله گاز رسانی شرکت کارخانجات نورد لوله یاران


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

نورد و لوله یاران

2.5

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST12

2

نورد و لوله یاران

2.5

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST12

3

نورد و لوله یاران

3

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST12

4

نورد و لوله یاران

3

42.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST12

5

نورد و لوله یاران

3

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST12

6

نورد و لوله یاران

3.5

60.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST12