لوله گاز رسانی لوله و پروفیل کیهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

لوله و پروفیل کیهان

2.5

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

2

لوله و پروفیل کیهان

3

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

3

لوله و پروفیل کیهان

3.5

60.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37