لوله گاز رسانی شرکت تولیدی صنعتی کچو


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

شرکت تولیدی صنعت کچو

2.5

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

2

شرکت تولیدی صنعتی کچو

2.8

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

Gr_BPSL2

3

شرکت تولیدی صنعتی کچو

2.5

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

4

شرکت تولیدی صنعتی کچو

2.8

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

Gr_BPSL2

5

شرکت تولیدی صنعتی کچو

3

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

6

شرکت تولیدی صنعتی کچو

3.4

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

Gr_BPSL2

7

شرکت تولیدی صنعتی کچو

3

42.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

8

شرکت تولیدی صنعتی کچو

3.4

42.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

9

شرکت تولیدی صنعتی کچو

3

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گاز رسانی

ST37

10

شرکت تولیدی صنعتی کچو

3.4

48.3