لوله گالوانیزه گروه صنعتی سپاهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

گروه صنعتی سپاهان

3

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله داربستی

ST37

21

2

گروه صنعتی سپاهان

2

21.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

3

گروه صنعتی سپاهان

2

26.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

4

گروه صنعتی سپاهان

2

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

5

گروه صنعتی سپاهان

2.5

33.7

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

6

گروه صنعتی سپاهان

2

42.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

7

گروه صنعتی سپاهان

2.5

42.2

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

8

گروه صنعتی سپاهان

2

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

9

گروه صنعتی سپاهان

2.5

48.3

درز مستقیم

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

لوله گالوانیزه

ST37

10

گروه صنعتی سپاهان

2

60.3

درز مستقیم

6 متری